یکتا دخترم

این فرصتیست برای من تا از این روزهای با هم بودن برای یکتا دخترم بنویسم .صادقانه و از ته قلب. شاید یادگاری برای روزهای دور از هم بودن.

آذر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست